Veel gestelde vragen

 

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 3 juni inschrijven voor schooljaar 2019-2020. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle secundaire scholen van Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel werken voor het eerste jaar met dit aanmeldingsregister. U vindt het overzicht van de scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor meerdere scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft in één van de scholen.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden dit zelfs aan! Als u maar één school opgeeft, en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 3 juni) om in te schrijven. Op dat moment is de kans klein dat er nog een vrije plaats is in de school van uw voorkeur.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met de vijfde schooldag van oktober. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel capaciteit is er?

Het aantal plaatsen of de capaciteit wordt bekendgemaakt op deze website onder de rubriek "capaciteit".

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Voorrang: broers/zussen en kinderen personeel

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel. 

   

 •  Alle kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens toeval.

  Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet- indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden (zie capaciteit). Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind?

 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

De software wijst plaatsen toe op basis van schoolvoorkeur en toeval. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. 

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden willekeurig gerangschikt.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ticket voor inschrijving in de school.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet-gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot de vijfde schooldag van oktober op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wijzig ik mijn reeds ingevoerde gegevens in het aanmeldingssysteem?

Dit kan u niet zelf. Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmeldingen@sgnwb.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de voorziene inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus belangrijk de gemaakte afspraak voor inschrijving na te komen.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de vijfde schooldag van oktober.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmeldingen@sgnwb.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met één van de schoolsecretariaten. Zij zullen u zeker verder helpen.

 

 

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit: één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de drie deelnemende schoolbesturen, een vertegenwoordiger van het Huis van het Kind, de beleidsmedewerker en de coördinerend directeur van de scholengemeenschap. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht. Ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperiode?

 • Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperiode?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (bijvoorbeeld het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • De kids-ID of een ander officieel document dat het rijksregisternummer vermeldt

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage